MTM Modele Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.


Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.


Celem bezpośrednim projektu jest wzrost sprzedaży produktów (modeli odlewniczych) związanych z marką MTM Modele.

Zakres projektu obejmuję wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych (przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem) się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC. Wdrożona technologia pozwali na zautomatyzowanie za pomocą maszyny CNC nanoszenie szpachli na powierzchnie modelu drewnianego i jej wykańczanie bezpośrednio na stanowisku frezowania.

W nowej technologii wszystkie czynności związane z pierwszy i zasadniczym etapem zabezpieczania powierzchni modelu będą w pełni zautomatyzowane, z wykorzystaniem maszyn numerycznie sterowanych, wyposażonych w innowacyjne oprzyrządowania. Pozwoli to skrócić cały proces technologiczny z 6 do 3 operacji oraz czas na naniesienia szpachli modelarskiej i jej wykończenie na powierzchni 1m2 z 10 do 6 godz.

W zakresie innowacji produktowej technologia pozwoli zwiększyć żywotność modelu o 20 % i ulepszyć produkt, o następujące parametry:

– zwiększona stabilność wymiarowa,

– lepsze zabezpieczenie powierzchni przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas formowania i usuwania modeli z formy,

– odporność na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci z powietrza (mniejsze pęcznienie i odkształcanie się modeli w warunkach wilgotnego powietrza),

– lepsze zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników technologicznych, mniejsze deformacje modeli wywołane jednostronnym nawilgoceniem ciekłych składników mas formierskich (żywic, szkła wodnego, estrów, kwasów, itp.),

– zwiększenie odporności na erozyjne działanie form piaskowych.


Wartość projektu: 6 513 465,00 zł, koszty kwalifikowane 5 295 500,00 zł

Dotacja z UE: 2 647 750,00 zł

Termin realizacji: 01.06.2018 – 30.05.2020 r.
MTM Modele Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Podziałania 3 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LABNr. 
POIR.02.04.01-12-0038/21
Pilotaż Przemysł 4.0 (POIR.02.04.01-IP.03-00-001/21)

Tytuł projektu: Transformacja cyfrowa Spółki MTM Modele w kierunku przemysłu 4.0. – etap I automatyzacja produkcji żywicznych kompletów modelowych.

Celem inwestycji: jest rozpoczęcie w przedsiębiorstwie transformacji w kierunku przemysłu 4.0 poprzez
wykorzystanie druku addytywnego do produkcji żywicznych kompletów modelowych.

W ramach projektu zostanie wdrożony druk addytywny do produkcji modeli żywicznych, który został w mapie drogowej do cyfryzacji przemysłu 4.0, rekomendowany do wdrożenia w procesach technologicznych zakładu produkcyjnego MTM Modele. 
Zakresem projektu jest: opracowanie mapy drogowej, wdrożenie technologii druku 3D poprzez zakup
drukarki przemysłowej 3D oraz oprogramowanie do druku 3D co spowoduje zmiany technologiczne procesu produkcji w przedsiebiorstwie.
Wskaźniki: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie/ dotacje – 1; 
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1 szt; 
Liczba technologii Przemysłu 4.0 wykorzystana w projekcie – 1 szt.

Wartość projektu: 1 049 190,00 zł
Dotacja z UE: 716 550,00 zł 
Termin realizacji: 02.01.2023 – 30.09.2023

MTM Modele Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Podziałania 3 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LABNr. 
POIR.02.04.01-12-0038/21
Pilotaż Przemysł 4.0 (POIR.02.04.01-IP.03-00-001/21)

Tytuł projektu: Transformacja cyfrowa Spółki MTM Modele w kierunku przemysłu 4.0. – etap I automatyzacja produkcji żywicznych kompletów modelowych.

Celem inwestycji: jest rozpoczęcie w przedsiębiorstwie transformacji w kierunku przemysłu 4.0 poprzez
wykorzystanie druku addytywnego do produkcji żywicznych kompletów modelowych.

W ramach projektu zostanie wdrożony druk addytywny do produkcji modeli żywicznych, który został w mapie drogowej do cyfryzacji przemysłu 4.0, rekomendowany do wdrożenia w procesach technologicznych zakładu produkcyjnego MTM Modele. 
Zakresem projektu jest: opracowanie mapy drogowej, wdrożenie technologii druku 3D poprzez zakup
drukarki przemysłowej 3D oraz oprogramowanie do druku 3D co spowoduje zmiany technologiczne procesu produkcji w przedsiebiorstwie.
Wskaźniki: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie/ dotacje – 1; 
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1 szt; 
Liczba technologii Przemysłu 4.0 wykorzystana w projekcie – 1 szt.

Wartość projektu: 1 049 190,00 zł
Dotacja z UE: 716 550,00 zł 
Termin realizacji: 02.01.2023 – 30.09.2023
MTM Modele Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Nr. naboru POIR.03.03.03-IP.03-00-001/20 

Tytuł projektu: Promocja modeli odlewniczych marki MTM Modele.


Celem bezpośrednim projektu jest wzrost sprzedaży produktów (modeli odlewniczych) związanych z marką MTM Modele.

Projekt dotyczy promocji wielkogabarytowych modeli odlewniczych marki MTM Modele w ramach Programu promocji branży MASZYNY I URZĄDZENIA , poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand. Działania będą prowadzone w Niemczech, Włoszech, Francji, Bośni i Hercegowinie oraz na rynki wschodnie (poprzez udział w XXIII Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa METAL). Zakres projektu obejmuje uczestnictwo w charakterze wystawcy w jednych targach branżowych XXIII Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa METAL. Udział w 2 misjach gospodarczych do Niemiec i Włoszech związanych z udziałem jako zwiedzający w targach branżowych: EIMA Bolonia i Bauma (Niemcy), na których znajdować się będą Narodowe Stoiska Informacyjno- Promocyjne. Kolejnym wydarzeniem będzie misja do Francji oraz Bośni i Hercegowiny. Dodatkowo w projekcie przewidziano działania promocyjne w postaci przygotowanie wielojęzycznej strony internetowej, wydruków wizytówek, katalogów, ulotek prezentujących firmę i produkt oraz gadżetów promocyjnych. Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu środków własnych Spółki.


Wartość projektu: 113 114.37 zł,

Dotacja z UE: 84 835.76 zł

Termin realizacji: 01.04.2020 – 30.06.2022

MTM Modele Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.


Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.


Celem bezpośrednim projektu jest wzrost sprzedaży produktów (modeli odlewniczych) związanych z marką MTM Modele.

Zakres projektu obejmuję wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych (przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem) się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC. Wdrożona technologia pozwali na zautomatyzowanie za pomocą maszyny CNC nanoszenie szpachli na powierzchnie modelu drewnianego i jej wykańczanie bezpośrednio na stanowisku frezowania.

W nowej technologii wszystkie czynności związane z pierwszy i zasadniczym etapem zabezpieczania powierzchni modelu będą w pełni zautomatyzowane, z wykorzystaniem maszyn numerycznie sterowanych, wyposażonych w innowacyjne oprzyrządowania. Pozwoli to skrócić cały proces technologiczny z 6 do 3 operacji oraz czas na naniesienia szpachli modelarskiej i jej wykończenie na powierzchni 1m2 z 10 do 6 godz.

W zakresie innowacji produktowej technologia pozwoli zwiększyć żywotność modelu o 20 % i ulepszyć produkt, o następujące parametry:

– zwiększona stabilność wymiarowa,

– lepsze zabezpieczenie powierzchni przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas formowania i usuwania modeli z formy,

– odporność na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci z powietrza (mniejsze pęcznienie i odkształcanie się modeli w warunkach wilgotnego powietrza),

– lepsze zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników technologicznych, mniejsze deformacje modeli wywołane jednostronnym nawilgoceniem ciekłych składników mas formierskich (żywic, szkła wodnego, estrów, kwasów, itp.),

– zwiększenie odporności na erozyjne działanie form piaskowych.


Wartość projektu: 6 513 465,00 zł, koszty kwalifikowane 5 295 500,00 zł

Dotacja z UE: 2 647 750,00 zł

Termin realizacji: 01.06.2018 – 30.05.2020 r.

MTM Modele Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, nr naboru POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17. 

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych – przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się – przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.

Przedmiotem projektu jest zakup usługi badawczej realizowanej przez Wydział Odlewnictwa AGH w Kr związanej z opracowaniem innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych drewnianych modeli odlewniczych przy zastosowaniu wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC. Zakres badań przewiduję 5 zadań: opracowanie nowej technologii nanoszenia powłoki ochronnej na modele drewniane z użyciem maszyn CNC (w tym stworzenie prototypu zespołu nanoszenia powłok), dobór w oparciu o testy laboratoryjne, parametrów technologicznych masy szpachlowej (lepkości, gęstości, temperatury, testy płynięcia,) w celu dostosowania jej do zmechanizowanego sposobu nanoszenia oraz 3 badania testowe: porównanie modeli zabezpieczanych sposobem tradycyjny i opracowaną metodą, oraz sposób zachowania się modeli zabezpieczonych w nowej technologii w kontakcie z czynnikami atmosferycznymi i technologicznymi (faza testowania). Badania mają za cel stworzenie innowacji procesowej i produktowej, gotowej do zaimplementowania w system produkcyjny. W zakresie innowacji procesowej zakłada się że zostanie opracowana technologia pozwalająca na zautomatyzowanie za pomocą maszyny CNC nanoszenie szpachli na powierzchnie modelu drewnianego i jej wykańczania bezpośrednio na stanowisku frezowania, bez zdejmowania modelu z maszyny. Obecnie stosuję się metody ręczne zarówno w zakresie natryskiwania warstwy szpachli oraz w późniejszym je szlifowaniu. Powinno to przyczynić się do skrócenia całego procesu technologicznego z 6 do 3 operacji oraz czasu na naniesienie szpachli modelarskiej i jej wykończenie na powierzchni 1m2 z 10 do 6 h. W zakresie procedur innowacji produktowej badania pozwolą stworzyć produkt o znacznie lepszych parametrach technicznych: zwiększona stabilność wymiarowa, lepsze zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz zwiększoną odporność na zniekształcenia wynikające z oddziaływania czynników atmosferycznych oraz technologicznych panujących w odlewni.


Wartość projektu: 123 000.00 zł, koszty kwalifikowane 100 000,00 zł

Dotacja z UE: 85 000.00 zł

Termin realizacji: 15.03.2018 – 21.05.2018