MTM Modele Sp. z o.o. realizuje projekt financovaný z EU v rámci operačního programu inteligentní rozvoj, opatření 3.3 podpora propagace a internacionalizace inovativních podniků č. náboru POIR.03.03.03-IP.03-00-001/200 

Název projektu: Podpora modelů pro formy značky MTM Modele.


Přímým cílem projektu je zvýšení prodeje výrobků (slévárenských modelů) spojených s značkou MTM Modele.

Projekt se zaměřuje na propagaci velkoplošných slévárenských modelů značky MTM Modele v rámci programu propagace strojního a hardwarového průmyslu, divize 3.3.3. Podpora malých a středních podniků při propagaci produktových značek - Go To Brand. Akce se bude konat v Německu, Itálii, Francii, Bosně a Hercegovině, a na východních trzích (prostřednictvím účasti na XXIII Mezinárodní Výstavě technologií pro slévárenství METAL). Rozsah projektu zahrnuje účast jako vystavovatel na jedné z průmyslových výstav XXIII Mezinárodního veletrhu technologií pro slévárenství METAL. Účast ve 2 ekonomických misích v Německu, Itálii a spojené s účastí jako návštěvník na obchodních výstavách: EIMA Bolonia i Bauma (Německo), kde se nachází národní informační a reklamní stojany. Další událostí bude mise do Francie a Bosny a Hercegoviny. Kromě toho projekt poskytuje reklamní činnost ve formě přípravy vícejazyčných webových stránek, výtisků vizitek, katalogů, letáků představující společnost a produkt, stejně jako reklamních pomůcek. Projekt bude realizován z vlastních prostředků společnosti.


Hodnota projektu: 113 114,37 PLN,

Dotace z EU: 84 835,76 PLN.

Termín realizace: 01.04.2020 – 30.06.2022

MTM Modele Sp z o.o. realizuje projekt spolufinancován z EU v rámci Regionálního Operačního Programu Malopolského Vojvodství na roky 2014-2020, 3 Prioritní osy Malopolské podnikání, Opatření 3.4 Rozvoj a konkurenceschopnost malých a středních Malopolských podniků, podrozdělení 3.4.4 Dotace pro malé a střední podniky, Typ A. Implementace výsledků práce B+R, vynálezů a užitečných modelů malými a středními podniky působícími na trhu více než 24 měsíců.


Název projektu: Zavedení inovativní technologie ochrany povrchů velkých dřevěných modelů před změnou rozměrů, deformací a intenzivním opotřebením použitím vícevrstvých povlaků vytvořených pomocí CNC strojů.


Přímým cílem projektu je zvýšení prodeje výrobků (slévárenských modelů) spojených s značkou MTM Modele.

Rozsah projektu zahrnuje zavedení inovativní technologie ochrany povrchů velkých dřevěných modelů (změna velikosti, deformace a intenzivní opotřebení) díky použití vícevrstvých povlaků vytvořených s pomocí CNC strojů. Zavedená technologie umožňuje automatizaci nanášení tmelu na povrch dřevěného modelu a jeho dokončení přímo na frézovacím stanovišti pomocí stroje CNC.

 V nové technologii budou všechny činnosti týkající se první a hlavní fáze ochrany povrchu modelu plně automatizovány pomocí číselně rízených strojů vybavených inovativními spotřebiči. To zkrátí celý technologický proces z 6 na 3 operace, stejně jako dobu nanášení modelového tmelu a jeho dokončení na povrchu 1m2 z 10 na 6 hodin.

 V oblasti inovativních produktů technologie zvýší životnost modelu o 20 % a zlepší produkt s následujícími parametry:

– zvýšená rozměrová stabilita,

– lepší ochrana povrchu před mechanickým poškozením při tvarování a odstraňování modelů z formy,

– odolnost proti povětrnostním vlivům, vlhkosti ze vzduchu (méně bobtnání a deformace modelů v podmínkách vlhkého vzduchu),

– lepší ochrana proti vlivu technologických faktorů, menší deformace modelů způsobené jednostranným navlhčením kapalných složek tvářecích mas (pryskyřice, vodní sklo, estery, kyseliny, atd.),

– zvýšení odolnosti proti erozivním účinkům pískových forem. 


Hodnota projektu: 6 513 465,00 PLN, kvalifikované náklady  5 295 500,00 PLN

Dotace z EU: 2 647 750,00 PLN

Termín realizace:  01.06.2018-30.05.2020

MTM Modele Sp z o.o. realizuje projekt spolufinancovaný z EU v rámci operačního programu inteligentní rozvoj, opatření 2.3 Proinovativní služby pro podniky, podrozdělení 2.3.2 Poukázky na inovace pro malé a střední podniky, č. náboru POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17. . 

Název projektu: Vypracování inovativní technologie ochrany povrchů velkých dřevěných modelů před změnou rozměrů, deformací a intenzivním opotřebením použitím vícevrstvých povlaků vytvořených pomocí CNC strojů.


Účelem projektu je vyvinutí inovativní technologie ochrany povrchů velkých dřevěných modelů - před změnou rozměrů, deformací a intenzivním opotřebením - použitím vícevrstvých povlaků vytvořených pomocí CNC strojů.

Předmětem projektu je pořízení výzkumné služby, prováděné na oddělení slévárny AGH v ČR související s vývojem inovativní technologie na ochranu povrchu velkých dřevěných odlévacích modelů s použitím vícevrstvého povlaku, vytvořeného s pomocí CNC obráběcích strojů. Rozsah výzkumu zahrnuje 5 úkolů: vývoj nové technologie nanášení ochranné vrstvy na dřevěné modely pomocí CNC obráběcí stroje (včetně vytvoření prototypu sady aplikace povlaku), výběr na základě laboratorních testů, technologických parametrů tmelové hmoty (viskozity, hustoty, teploty, testy proudění), za účelem jejich přizpůsobení mechanizovaným způsobům nanášení, a také 3 testovací zkoušky: porovnání modelů chráněných tradičním a vyvinutým modelem, způsob chování modelů, které jsou chráněné novou technologií v kontaktu s atmosférickými a technologickými faktory (ve fázi testování). Výzkum je zaměřen na vytváření technologických a produktových inovací připravených k implementaci do výrobního systému.  V oblasti procesní inovace se předpokládá, že bude vyvinuta technologie, která umožňuje automatizaci  nanesení tmelu na povrchu dřevěného modelu pomocí stroje CNC a jeho zpracování přímo na stanovišti frézy, aniž by byl model stroje snímán. V současné době se používají ruční metody jak pro postřik vrstvy tmelu, tak pro jeho následné broušení. To by mělo přispět ke zkrácení celého technologického procesu z 6 na 3 operace a čas na aplikaci modelového tmelu a jeho dokončení na povrchu 1m2 z 10 na 6 h. V oblasti postupů produktové inovace umožňují tvorbu produktu s mnohem lepšími technickými vlastnostmi: zvýšená stabilita rozměrů, vylepšená ochrana proti mechanickému poškození a zvýšená odolnost vůči povětrnostním a technologickým vlivům převládající ve slévárně.


Hodnota projektu: 123 000,00 PLN, kvalifikované náklady 100 000,00 PLN

Dotace z EU: 85 000,00 PLN

Termín realizace: 15.03.2018 – 21.05.2018